ไปรษณีย์ไทย เปิดโครงการ “ข้าวฮางสร้างกุดจิก กินดีอยู่ดี” ส่งเสริมเพิ่มความสุขให้เกษตรกรไทยเติบโตยั่งยืน(สกลนคร, 13 กรกฎาคม 2559)

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เดินหน้าสนับสนุนการเติบโตของชุมชนท้องถิ่น
ล่าสุดเปิดโครงการ “ข้าวฮางสร้างกุดจิก กินดีอยู่ดี” ซึ่งอยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อสังคมของไปรษณีย์ไทย
ที่มุ่งเน้นการใช้ศักยภาพความเชี่ยวชาญของเครือข่ายคนไปรษณีย์ และที่ทำการไปรษณีย์
เพื่อสร้างประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ พร้อมเปิดโรงเรือน “เพิ่มสุข”
เพื่อใช้ในการผลิตข้าวฮางบ้านกุดจิก
โดยได้รับเกียรติจากนายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
เข้าร่วมเป็นประธานในการเปิดโครงการดังกล่าว ณ บ้านกุดจิก อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

 

พลเอก สาธิต พิธรัตน์ ประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท)
กล่าวถึงการเปิดโครงการ “ข้าวฮางสร้างกุดจิก กินดีอยู่ดี” ว่า
ได้ผลักดันให้ไปรษณีย์ไทยเป็นเครือข่ายและศูนย์กลางของชุมชนตามยุทธศาสตร์ CSR
ทั้งในเรื่องของการพัฒนาชุมชนให้ผลิตภัณฑ์สามารถเพิ่มมูลค่า
โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านและศักยภาพของกลุ่มฯ ก่อให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็ง “กินดีอยู่ดี”
และไปรษณีย์ไทยจะเป็นผู้เชื่อมโยงชุมชนกับหน่วยงานภาคีต่างๆ
โดยบูรณาการความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานเพื่อหนุนเสริมชุมชนให้เติบโตได้เองอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทย จะสนับสนุนให้สินค้าชุมชนได้จำหน่ายผ่านที่ทำการไปรษณีย์
และทางออนไลน์บนเว็บไซต์ของไปรษณีย์ เพื่อไปรษณีย์ไทยจะเป็นช่องทางในการจัดส่งไปยังผู้ซื้อที่มีอยู่ทั่วประเทศ
ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการค้าขายผลิตภัณฑ์ของชุมชนผ่านออนไลน์แบบครบวงจร
เพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่

    ด้านนายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวเพิ่มเติมว่า
จังหวัดสกลนครได้ดำเนินนโยบายสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุกๆ ขนาด
ที่สืบทอดการทำข้าวฮางมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นจุดเด่นของการนำภูมิปัญญาโบราณของชาวภูไทที่มีมานานนับร้อยปี
ผ่านกระบวนการแปรรูปข้าวฮาง โดยการแช่ นึ่ง ผึ่ง สี ทำให้ข้าวฮางเป็นข้าวที่โดดเด่นกว่าข้าวประเภทอื่นๆ
เนื่องจากเป็นข้าวที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ปัจจุบันได้รับความนิยมมาก
จนกลายเป็นสินค้าส่งออก ทำรายได้เข้าสู่จังหวัดสกลนครได้เป็นอย่าง

   โดยการสนับสนุนของไปรษณีย์ไทยนั้น นางสมร เทิดธรรมพิบูล
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวเสริมว่า
จากการทำงานใกล้ชิดชุมชนของคนไปรษณีย์ไทย จึงเกิดแนวคิดที่จะสนับสนุนให้ชุมชนในท้องถิ่น
สามารถเติบโตเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน ไปรษณีย์ไทยจึงเลือกกลุ่มผู้ผลิตข้าวฮางบ้านกุดจิก
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ให้เป็นชุมชนนำร่องในการสนับสนุนช่วยเหลือผ่า
โครงการ “ข้าวฮางสร้างกุดจิก กินดีอยู่ดี” ภายใต้การดำเนินงานโครงการ “ไปรษณีย์เพิ่มสุข”
โดยได้นำศักยภาพของเครือข่ายคนไปรษณีย์ มาเป็นพี่เลี้ยงให้ชุมชนที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวภูไท
และเป็นชุมชนที่มีศักยภาพในการผลิตข้าวฮาง พร้อมทั้งเชื่อมประสานหน่วยงานภาคีต่างๆ
เพื่อการผลิตข้าวฮางที่จากเดิมผลิตเพื่อการบริโภค มาสู่การเปิดตัวออกสู่ตลาดในจังหวัด และระดับประเทศ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
นอกจากนี้ ยังได้สร้างโรงเรือนผลิตข้าวฮาง “เพิ่มสุข” ที่ได้รับมาตรฐาน “อย.” เป็นแห่งแรกของอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
เพื่อเป็นสถานที่ให้ชุมชนบ้านกุดจิกได้ผลิตข้าวฮาง ภายใต้แบรนด์ "ข้าวฮางทิพย์" จำหน่ายไปสู่พื้นที่อื่นๆ ต่อไป
ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผลผลิตของชุมชนกระจายสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศผ่านเครือข่ายไปรษณีย์แล้ว
ยังสามารถช่วยให้ชุมชนกลุ่มผู้ผลิตข้าวฮางบ้านกุดจิกขายข้าวได้ตลอดทั้งปี และมีรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย    สำหรับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของไปรษณีย์ไทย ประกอบไปด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ
การสร้างหัวใจไปรษณีย์อาสา เพื่อให้คนไปรษณีย์ไทยตระหนักถึงการให้บริการแก่คนไทยด้วยหัวใจที่มีจิตอาสา
การสร้างเสริมสังคมไทยผ่านเครือข่ายไปรษณีย์ โดยใช้ศักยภาพด้านโลจิสติกส์ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตรจากทุกภาคทั่วไทย
เช่น ส้มสายน้ำผึ้งจาก อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ลองกองตันหยงมัส จ.นราธิวาส รวมทั้งสนับสนุนชุมชนที่สำคัญของไปรษณีย์ไทย
ซึ่งโครงการ “เที่ยวสวนผึ้ง บึ่งไปไปรษณีย์” เป็นหนึ่งในโครงการ CSR ด้านการสนับสนุนชุมชนที่สำคัญในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง
และการสร้างความรอบรู้ผ่านตราไปรษณียากร โดยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยมีความรอบรู้ในเรื่องราวต่างๆ
ผ่านตราไปรษณียากร ซึ่งจะมีการบรรยายให้ความรู้ในสถานศึกษา จัดแสดงนิทรรศการถาวรและหมุนเวียน
ณ พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรทั่วประเทศ มีโครงการ “ตะลุยโลกแสตมป์”
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้เยาวชนเห็นคุณค่าและรักษาเอกลักษณ์/ภูมิปัญญาของชาติผ่านตราไปรษณียากร

อย่างไรก็ดี ไปรษณีย์ไทย ยังคงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
พร้อมช่วยเหลือชุมชนทุกระดับ เพื่อเป็นเครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทยอย่างเต็มภาคภูมิ
พร้อมตอกย้ำวิสัยทัศน์ด้าน CSR ของไปรษณีย์ไทย ที่มุ่งสู่การเป็น “ผู้นำในการเชื่อมโยงสังคมไทย
ด้วยเครือข่ายไปรษณีย์และทรัพยากรที่มี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” นางสมร กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับประชาชนที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545 หรือเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th

###

ขอขอบคุณที่ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ส่วนสื่อสารองค์กร  ฝ่ายสื่อสารองค์กรบจก.ไปรษณีย์ไทย  โทร. 0 2831 3508, 0 2831 3508